בבא בתרא דף קסז

דף קסז עמוד א
* אביי מביא 2 דינים שונים, מחשש לזיוף שטרות.
* הגמרא מביאה 3 מעשים של זיוף שטרות, ובהם האמוראים הצליחו לגלות את הזיוף, והזייפן הודה להם.
* ניתן לכתוב גט לאיש אע"פ שאין אשתו עמו, כיון שהוא יכול לגרשה בעל כרחה.

דף קסז עמוד ב
* ניתן לכתוב גט לאיש אע"פ שאין אשתו עמו, רק אם הסופר והעדים מכירים שהשמות הכתובים בגט אלו השמות של האיש והאשה.
* שני אנשים ששמם יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת - אין מגרשים את נשותיהם אלא זה בפני זה.
* כל אדם שהוחזק שמו בעיר במשך 30 יום אין חוששים שמא הוא משקר, כיון שהיה חושש שיגיע אדם מעירו ויגלה שאין זה שמו האמיתי.