עבודה זרה דף ז

דף ז עמוד א
* 'מחלוקת' ואחר כך 'סתם' - הלכה כ'סתם'.
* לדעת רב הונא לא אומרים "אין סדר למשנה" במסכת אחת.
* רב יוסף סובר ש"כולה נזיקין חדא מסכתא היא".
* מסוף העמוד הקודם ועד תחילת העמוד הבא - הגמרא מביאה 4 מחלוקות בהם נפסקה ההלכה כדעת רבי יהושע בן קרחה.
* הנשאל לחכם וטימא - לא ישאל לחכם ויטהר, לחכם ואסר - לא ישאל לחכם ויתיר.

דף ז עמוד ב
* הגמרא מעלה 4 אפשרויות לבאר מה ההבדל בין חכמים שבמשנתנו לבין תנא קמא במשנה בתחילת המסכת.
* הגמרא מביאה 3 מחלוקות בהם חכמים אמרו על דעת נחום המדי: "נשתקע הדבר ולא נאמר".
* לדעת ר' אליעזר: שואל אדם צרכיו ואח"כ יתפלל, לדעת ר' יהושע: יתפלל ואח"כ ישאל צרכיו, ולדעת חכמים (ונחום המדי): שואל אדם צרכיו בשומע תפלה.