עבודה זרה דף י

דף י עמוד א
* 6 שנים מלכו היוונים בעילם בלבד, ואח"כ פשטה מלכותן בכל העולם כולו.
* בגולה אין מונין אלא למלכי יונים בלבד (ודבר זה הוא המכונה "מניין שטרות"), וכך מובא בברייתא, וכך מדייק רבינא ממשנה במס' ראש השנה.
* על בני רומי נאמר: "הנה קטן נתתיך בגוים" - שאין מושיבין מלך בן מלך, "בזוי אתה מאד" - שאין להן לא כתב ולא לשון.

דף י עמוד ב
* הגמרא מספרת באריכות על הקשר המיוחד של אנטונינוס ורבי (אנטונינוס למד תורה בסתר אצל רבי, וכן שימש האכיל והשקה את רבי).
* אין משיבין על הקלקלה.
* רבי אמר לאנטונינוס שיש לו חלק לעולם הבא.
* כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות, כך אי אפשר לעולם בלא ישראל.
* לאחר שהגמרא מתארת את מעשיו של קטיעא בר שלום מובא כך - יצתה בת קול ואמרה: קטיעה בר שלום מזומן לחיי העוה"ב, בכה רבי ואמר: יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים.
* אדרכן (שר שבעובדי כוכבים היה) שימש את רב.