עבודה זרה דף מ

דף מ עמוד א
* רב פפא פסק להלכה שהטרית אינה מותרת עד שיהא ראש ושדרה ניכר כדברי רב הונא (החולק על רב נחמן שמתיר בסימן אחד מבין השנים).
* קירבי דגים ועוברן - אין נקחין אלא מן המומחה (היודע להבחין אם הם של דגים טהורים).

דף מ עמוד ב
* גוי המוכר חגבין / קפרסין / קפלוטות מתוך הסל שלפניו - אסורים באכילה, מפני שהוא מזלף יין עליהן. והוא הדין אם מוכר יין תפוחים מהסל שלפניו, מפני שמערבין בו יין.
* פרק שלישי, המתחיל בסוף עמוד זה, עוסק בפרטי הדינים של צלמים וצורות ועבודות זרות שונות, ובדיני בנייני עבודה זרה, טומאת עבודה זרה, תערובת עבודה זרה, ועוד.
* במשנה מובאות 3 דעות אלו צלמים אסורים בהנאה.