עבודה זרה דף מד

דף מד עמוד א
* הגמרא מביאה ברייתא שבה רבי יוסי מביא 4 ראיות לשיטתו (שהמוצא כלים שיש עליהם צורת חמה ולבנה ודרקון שוחק וזורה לרוח או מטיל לים), וחכמים (שסוברים שמחוייב להטילם דוקא לים) דוחים את ראיותיו.
* "ויתנו עליו את הנזר ואת העדות" - עדות הוא לבית דוד: כל הראוי למלכות הולמתו, וכל שאינו ראוי למלכות אין הולמתו.

דף מד עמוד ב
* בכל מקום מותר להרהר, חוץ מבית המרחץ ומבית הכסא.
* במשנה מובא שפרוקלוס בן פלוספוס שאל את ר"ג מפני מה הוא רוחץ במרחץ של אפרודיטי והרי כתוב "לא ידבק בידך מאומה מן החרם", ובגמרא מובא שרבי אושעיא אמר ש"תשובה גנובה השיבו ר''ג לאותו הגמון" ורבי חמא בר יוסף אמר ש"אינה גנובה", והגמרא מביאה 4 אופנים שונים לבאר את מחלוקתם של רבי אושעיא ורבי חמא בר יוסף.