זבחים דף ד

דף ד עמוד א
* שחיטה, קבלה, זריקה, הולכה - הגמרא מבררת את המקור לכך שעבודות אלו צריכות להיות "לשמה".
* הגמרא מבררת (עד תחילת הדף הבא) את המקור לכך שלא יוצאים ידי חובה אם אחת העבודות הנ"ל נעשו שלא לשם הבעלים.
* לדעת אבא חנין משום רבי אליעזר: תודה ששחטה לשם שלמים - כשרה, שלמים ששחטן לשם תודה - פסולה.

דף ד עמוד ב
* לדעת רב פנחס בריה דרב מרי: יש שינוי בעלים לאחר מיתה.
* שחיטה וזריקה שנעשו מחוץ לעזרה - חייבים עליהן כרת.
* כל כלל שאינו מלא אין דנין אותו בכלל ופרט, אך רבינא חולק.
* לשיטת תנא דבי רבי ישמעאל דנים "כלל ופרט וכלל" אף אם אין הכלל הראשון דומה לכלל האחרון.