זבחים דף ה

דף ה עמוד א
* במשנה בתחילת המסכת נאמר: "כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה" - וריש לקיש בסוגייתנו הקשה על כך: "אם כשרים הם ירצו, ואם אין מרצין למה באין", והסוגיה עוסקת בתירוץ לקושיה זו.
* עולה - עולה כליל, שלמים - טעונים נסכים ותנופת חזה ושוק, תודה - באה רק על ידי יחיד ולא על ידי ציבור וטעונה לחם.

דף ה עמוד ב
* למסקנה, המקור לכך שאשם שלא לשמו אינו מרצה הוא מ"היקש" לשלמים (ולא מ"הצד השוה").
* אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם - כשר.
* הגמרא דנה (מסוף העמוד ועד תחילת העמוד הבא) האם יורשים קונים את קרבן אביהם ונחשבים לבעלים עליו.