זבחים דף ז

דף ז עמוד א
* תודה ששחט אותה לשם תודת חבירו - לדעת רבה: עלתה לבעלים לשם חובה, לדעת רב חסדא: לא עלתה לבעלים לשם חובה.
* חטאת ששחטה לשם חטאת (כגון חטאת חלב שנשחטה לשם חטאת דם) - כשירה, לשם עולה - פסולה.
* חטאת ששחטה על מי שמחוייב חטאת (או על מי שאינו מחוייב כלום) - פסולה, על מי שמחוייב עולה - כשרה.
* אין לך אדם בישראל שאינו מחוייב עשה.

דף ז עמוד ב
* חטאת מכפרת על חייבי עשה (כפרה הצפה ובאה מאליה ולא כפרה קבועה).
* עולה ששחטה שלא לשמה - אסור לזרוק דמה שלא לשמה.
* עולה הבאה לאחר מיתה: שחטה בשינוי קודש - פסולה, בשינוי בעלים - לדעת רבא כשרה, ולדעת רב פנחס בריה דרב אמי פסולה.
* עבר על מצות עשה ושב - לא זז משם עד שמוחלים לו.
* הגמרא מבררת את המקור לכך שפסח צריך להקרב לשמו, ואם קרב שלא לשמו נפסל.