זבחים דף ח

דף ח עמוד א
* הגמרא מבררת (לאורך רוב העמוד) את המקור לכך שיש דין "לשמה" בקרבן חטאת, ושאם נשחטה בשינוי קודש או שינוי בעלים היא פסולה
* חטאת נזיר וחטאת מצורע- יש עמהם דמים של קרבנות אחרים, חטאת חלב וחטאת מצורע - אין אפשרות לבטל את חיובם על ידי 'שאלה' אצל חכם, חטאת חלב וחטאת נזיר - אין באין 'בדלות' ממין אחר.

דף ח עמוד ב
* פסח בזמנו: לשמו - כשר, שלא לשמו - פסול, ובשאר ימות השנה: לשמו - פסול, שלא לשמו - כשר.
* הגמרא מבררת (לאורך רוב העמוד) את המקור לכך שפסח בשאר ימות השנה שנשחט שלא לשמו (אלא לשם כל זבח אחר) כשר בתורת שלמים.