זבחים דף י

דף י עמוד א
* רב ירמיה מביא סיוע לשיטת רבי יוחנן (הסובר שאם שחט קרבן לשמה אך חישב בשעת השחיטה לזרוק את דמה שלא לשמה - פסולה), ורבי אילא מביא סיוע לשיטת ריש לקיש (הסובר שכשירה).
* רב נחמן סובר כרבי יוחנן, ורבה בהתחלה סבר כריש לקיש ואח"כ חזר בו וסובר כרבי יוחנן.
* הגמרא מביאה ברייתא, המבארת את טעמו של רבי אליעזר הסובר שאשם ששחטו שלא לשמה פסול, ואת טעמו של רבי יהושע החולק עליו.

דף י עמוד ב
* הגמרא עוסקת באריכות בביאור הברייתא הנ"ל.
* לדעת ת"ק: דמים התחתונים ניתנין מחוט הסיקרא ולמטה, והעליונים מחוט הסיקרא ולמעלה, ולדעת רבי אלעזר ברבי שמעון: דמים של עולת העוף ניתנים מחוט הסיקרא ולמעלה, אך דמים של חטאת בהמה נעשים על הקרן של המזבח בלבד.
* הגמרא מבררת את טעמם של חכמים החולקים על רבי אליעזר וסוברים שדמים של אשם שנכנסו להיכל לכפר לא נפסלו.