זבחים דף יג

דף יג עמוד א
* רבי עקיבא פירט 3 הבדלים בין קבלה לזריקה (קבלה - לא עשה בה מחשבה כמעשה, קבלו בחוץ אינו חייב כרת, קבלוהו פסולין אין חייבין עליו - ובניגוד לזריקה).
* "אמר לו רבי טרפון... אני שמעתי ואין לי לפרש, אתה דורש ומסכים לשמועה, בלשון הזה אמר לו: עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מחייו".
* מחשבת "שלא לשמה" בקבלת הדם פוסלת את הקרבן, ולמסקנת הגמרא גם מחשבת "פיגול" בקבלת הדם פוסלת.

דף יג עמוד ב
* אם בשעה שטובל אצבעו בדם החטאת הפנימית כדי להזות מדמה על המזבח חושב להקטיר את אימורי החטאת למחר - הקרבן נפסל.
* רב מרי ניסה להביא סיוע לדין זה ממשנה במסכת מנחות, אך הגמרא דחתה זאת.
* הגמרא דחתה את האפשרות שדין זה תלוי במחלוקת תנאים.