זבחים דף מד

דף מד עמוד א
* הגמרא מביאה ברייתא המלמדת את המקור לדין המשנה, שכל שיש לו מתירין או לאדם או למזבח - חייבין עליו משום פיגול.
* אמרי במערבא: כל מקום שאתה מוצא שני כללות הסמוכים זה לזה - הטל פרט ביניהם ודונם בכלל ופרט.
* נסכי בהמה הבאין עם הזבח - לדעת רבי מאיר: חייבין עליהן משום פיגול.

דף מד עמוד ב
* לוג שמן של מצורע הבא עם האשם - לדעת רבי מאיר: חייבין עליו משום פיגול.
* הגמרא מביאה ברייתא המלמדת את המקור לכך שבשר חטאת העוף נאכל לכהנים.
* גזל הגר שלא הספיק להשיב לו עד שמת ללא יורש - ניתן לכהנים, והוא כממון של חולין ואין בו שום קדושה.