זבחים דף מה

דף מה עמוד א
* לומדים את מסכת זבחים, אף שאינו נוגע לנו למעשה, משום "דרוש וקבל שכר".
* קדשי עובדי כוכבים - לדעת רבי שמעון: לא נהנין ולא מועלין, ואין חייבין עליהן משום פיגול נותר וטמא, ואין עושין תמורה, ואין מביאין נסכים כקרבן בפני עצמו, ולדעת רבי יוסי: דינם כדין קדשי ישראל. [והגמרא מבררת את המקור לדעתם]

דף מה עמוד ב
* דם של קרבן של עובד כוכבים שנטמא וזרקו כהן על המזבח - לא הורצה הקרבן (והמקור לכך הוא מהמילים "לרצון להם").
* במשנה מובא שלדעת ת"ק דברים שאין חייבים עליהם משום פיגול, חייבים עליהם משום נותר ומשום טמא, והגמרא מביאה ברייתא המלמדת את המקור לדין זה.