זבחים דף מו

דף מו עמוד א
* אין לך דבר שנעשית מצותו ומועלין בו, חוץ מתרומת הדשן ובגדי כהונה (לדעת חכמים) ועגלה ערופה.
* יש 3 פסוקים הממעטים את הדם, ומהם לומדים למעט את הדם ממעילה מנותר ומטומאה [וכן לא חייבים על דם משום פיגול, אך דין זה כבר ידוע].

דף מו עמוד ב
* במשנה (מה ע"ב) נחלקו חכמים ורבי שמעון אם חייבים משום טומאה על דברים שאינם ראויים לאכילה - לפי רב טביומי: נחלקו האמוראים אם המחלוקת היא רק בטומאת בשר (אך בטומאת הגוף לדברי הכל אינו לוקה) או אף בטומאת הגוף. לפי רב כהנא: נחלקו האמוראים אם המחלוקת היא רק בטומאת הגוף (אבל בטומאת בשר לדברי הכל לוקה) או אף בטומאת בשר.
* לשם ששה דברים הזבח נזבח: לשם זבח לשם זובח לשם השם לשם אשים לשם ריח לשם ניחוח והחטאת והאשם לשם חטא. (והגמרא מביאה את המקור לכך)
* חטאת ששחטה לשם עולה פסולה, לשם חולין כשרה.