זבחים דף נב

דף נב עמוד א
* לדעת רב אדא בר אהבה: רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו אם שפיכת שיריים של דם קרבן חטאת אל היסוד מעכבת או לא, ולדעת רב פפא (והגמרא מביאה ברייתא המסייעת לדבריו): כולם סוברים שלא מעכבת.
* לדעת רב פפא: רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו אם מיצוי חטאת העוף מעכב או לא.
* פר יום הכיפורים טעון לכתחילה מתן דמים ליסוד.

דף נב עמוד ב
* ישנה מחלוקת תנאים בדעת רבי ישמעאל אם סובר שמיצוי חטאת העוף מעכב.
* רמי בר חמא מביא תנא הסובר ששיריים מעכבים.
* חטאת שניתן דמה במזבח למטה מחוט הסיקרא ולא למעלה פסולה.
* לדעה אחת באמוראים: רבי עקיבא ורבי יהודה נחלקו אם שיריים מעכבים או לא, ולדעה אחרת באמוראים: לדעת כולם אינה מעכבת.