זבחים דף נה

דף נה עמוד א
* הגמרא מבררת את המקור לכך שמקום שחיטת שלמי ציבור וקבלת דמם הוא בצפון העזרה.
* הגמרא מבררת את המקור לכך שקרבן תודה ואיל נזיר נאכלים בכל העיר.
* הגמרא מבררת את המקור לכך שמקום שחיטתם של השלמים הוא בכל מקום בעזרה.

דף נה עמוד ב
* שלמים ששחטן קודם שיפתחו דלתות ההיכל - פסולים.
* אם פתח ההיכל מוגף - נחשב הפתח כמו פתח נעול.
* אם יש וילון פרוש כנגד פתח ההיכל - נחשב הפתח כמו פתח פתוח.
* אם מונח דבר גבוה כנגד פתח ההיכל ומפסיק בין מקום השחיטה לפתח ההיכל - הגמרא מסתפקת מה הדין.
* 2 פשפשין היו בבית החליפות (בקרן זוית של האולם) כדי להכשיר את העזרה כולה לאכילת קדשי קדשים ולשחיטת קדשים קלים. [אך בסוף העמוד הבא מובא שאין צורך בפשפשין הללו כדי להכשיר את העזרה כולה לאכילת קדשי קדשים]