זבחים דף נז

דף נז עמוד א
* הגמרא מבארת מדוע לא לומדים שמתן דמם של בכור מעשר ופסח יהיה "שתי מתנות שהם ארבע" כמו בקרבן עולה (וזאת על אף שלומדים בגזירה שוה מעולה שמתן דמם צריך להיות כנגד היסוד).
* זמן אכילת בכור שני ימים ולילה אחד - למסקנה: רבי עקיבא לומד זאת מהפסוק "לך יהיה", ורבי ישמעאל לומד זאת מהיקש שהוקש בכור לשלמים [ודעתו של רבי טרפון שלמד בבנין אב נדחתה].
* רבי ישמעאל סובר ש"הימנו ודבר אחר הוי היקש", ורבי עקיבא חולק.

דף נז עמוד ב
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) מקשה 2 קושיות על רבי ישמעאל, ומתרצת.
* התנא של המשנה (דף נו ע"ב) הסובר שהפסח נאכל עד חצות הוא רבי אלעזר בן עזריה, אך רבי עקיבא חולק וסובר שנאכל עד הבוקר.