זבחים דף סא

דף סא עמוד א
* עמוד זה הוא אחד העמודים הקצרים ביותר בש"ס (3 שורות גמרא קצרות).
* בעמוד זה מובאות 2 אפשרויות כיצד לתרץ את קושיית רבי ירמיה על אביי (הסובר שאסור לאכול קדשים קלים בזמן שאין מזבח שלם).

דף סא עמוד ב
* לדעת רב: מזבח של משכן שילה - היה של אבנים.
* כשבנו את בית המקדש השני, הוסיפו על שטח המזבח 4 אמות מן הדרום ומן המערב - לדעת רב יוסף: כי לא היה גודלו הקודם מספיק להקטרת כל הקרבנות, ולדעת בר קפרא: כי סברו שהיין והמים המתנסכים על גבי המזבח צריכים להיבלע במזבח ולא להשפך ממנו על הרצפה, ולכן הרחיבו את מקום המזבח על מקום השיתין שבקרקע ועשו בו נקבים שהנסכים ירדו אליהם.