זבחים דף סב

דף סב עמוד א
* שלשה נביאים עלו עמהן מן הגולה: אחד שהעיד להם על המזבח ועל מקום המזבח, ואחד שהעיד להם שמקריבין אף על פי שאין בית, ואחד שהעיד להם על התורה שתכתב אשורית.
* קרן וכבש ויסוד וריבוע - מעכבים את כשרות המזבח אם לא עשה אחד מהם, מדת ארכו ומדת רחבו ומדת קומתו - אין מעכבים (ובלבד שלא יפחתנו ממזבח שעשה משה).
* איזהו "כרכוב"? - רבי אומר: זה כיור (ציורים שנעשו מסביב למזבח למעלה מאמצעו), רבי יוסי ברבי יהודה אומר: זה הסובב. (וחוץ מזה, היה גם כרכוב נוסף - שטח שהקיף את המערכה שבראש המזבח).

דף סב עמוד ב
* רוחב הגזירין שעשה משה למערכה במזבח שבמשכן - לדעת רבי ירמיה: אמה קצרה, לדעת רב יוסף: אמה מדוייקת.
* הכבש היה דרומית למזבח - הגמרא מביאה 2 דעות למקור לכך (רב הונא וברייתא).
* הכבש לא נגע במזבח אלא היה מרוחק ממנו מעט (והגמרא מביאה את המקור לכך).
* 2 הכבשים הקטנים שיצאו מהכבש הגדול (אחד פנה ליסוד ואחד לסובב) - היה אויר בינם לבין המזבח (והגמרא מביאה את המקור לכך).