חולין דף יג

דף יג עמוד א
* מחשבה של קטן הניכרת מתוך מעשיו נחשבת למחשבה כאילו פירשה בשעת מעשה - ורבי יוחנן הסתפק (בלישנא הראשונה) האם דין זה הוא מהתורה (ואף לקולא) או מדרבנן.
* מעשה של קטן (אם עשו מעשה מוכיח על מחשבתן ופירשו שעל דעת כן עושים) נחשב למעשה - ורבי יוחנן הסתפק (בלישנא השניה) האם דין זה הוא מהתורה (ואף לקולא) או מדרבנן, ומסקנתו שדין זה הוא מהתורה.
* שחיטת עובד כוכבים לא אסורה בהנאה לדעת המשנה, ולא כדעת רבי אליעזר הסובר שאסורה בהנאה.
* שחיטת מין, אף אם ישראל הוא, סתם שחיטתו לעבודת כוכבים היא ואסורה אף בהנאה.

דף יג עמוד ב
* לדעת רבי יוחנן: נכרים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים הן אלא מנהג אבותיהן בידיהן (ולכן אמר רבה בר אבוה שרוב הנכרים אינם מינים ולכן שחיטת הנכרי אינה אסורה בהנאה).
* מותר לקבל קרבן מגוי ואין דינו כמין ישראל שאין מקבלים ממנו קרבן.
* לדעת רבי יהודה בן בתירא תקרובת עבודת כוכבים מטמאה באוהל, ונחלקו הלישנות בגמרא אם המשנה בעמוד א היא כדעתו.
* מותר לשחוט בלילה לכתחילה אם יש אבוקה כנגדו, ואם אין אבוקה כנגדו השחיטה מותרת רק בדיעבד.