חולין דף טו

דף טו עמוד א
* רב אשי מבאר שרב (שאמר בדף הקודם שלפי רבי יהודה בהמה שנשחטה בשבת אסור לאכלה באותו יום) למד כך מדברי רבי יהודה לענין המבשל בשבת.
* בברייתא מובאות 3 דעות (רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יוחנן הסנדלר) בנוגע לדין המבשל בשבת בשוגג או במזיד ('מעשה שבת').
* לגבי דין המבשל בשבת - רב היה מורה לתלמידיו כדעת רבי מאיר (הדעה הכי מקילה), אך לציבור היה מורה כדעת רבי יהודה (המחמיר יותר) משום עמי ארצות.

דף טו עמוד ב
* לדעת רב: השוחט לחולה (שהיה בריא בערב שבת ונחלה בשבת) בשבת - אסור לבריא, המבשל לחולה בשבת - מותר לבריא.
* השוחט במחובר לקרקע, לדעת רבי: מחובר מעיקרו - פסול אפילו בדיעבד, תלוש ולבסוף חיברו - כשר בדיעבד.
* השוחט במחובר לקרקע, לדעת רבי חייא: כשר (אפילו לכתחילה).