חולין דף פה

דף פה עמוד א
* לדעת רבי יוסי: אשה יכולה לתקוע בראש השנה בשופר למרות שאינה מחוייבת ואין בזה חילול יום טוב.
* חיה ועוף שנשחטו שחיטה שאינה ראויה - רבי מאיר מחייב את השוחט בכיסוי הדם וחכמים פוטרים.
* רבי סבר ב"אותו ואת בנו" כדעת רבי מאיר (ששחיטה שאינה ראויה נחשבת לשחיטה), וסבר ב"כיסוי הדם" כדעת רבי שמעון (ששחיטה שאינה ראויה לא נחשבת לשחיטה) - והגמרא מבארת את טעמו.

דף פה עמוד ב
* לדעת רבי אבא: רבי מודה שהשוחט את הטריפה ומצא בה בן 9 חודשים חי לא הועילה לו שחיטת אמו, ורבי שמעון מודה שאם שחט חולין טריפה בעזרה נטהרה מידי טומאת נבילה.
* רבי שמעון סובר שחולין שנשחטו בעזרה אסורים מהתורה.
* השוחט וצריך לדם חייב לכסות.