חולין דף פז

דף פז עמוד א
* הברייתא מביאה את המקור לדין המשנה "שחט ולא כסה וראהו אחר - חייב לכסות".
* יש לכסות את הדם ביד ולא ברגל, שלא יהיו מצות בזויות עליו.
* "מי ששפך - הוא יכסנו, מעשה באחד ששחט וקדם חבירו וכסה וחייבו רבן גמליאל ליתן לו י' זהובים".
* רב אשי מביא את המקור לדין המשנה "כסהו ונתגלה - פטור מלכסות".
* כסהו הרוח וחזר ונתגלה - חייב לכסות (כי אין דיחוי אצל מצות).

דף פז עמוד ב
* מים שנפלו לתוך דם - אם יש בו מראית דם חייב לכסות.
* דם שנפל לתוך מים - אם יש בו מראית דם חייב לכסות, ולא אומרים "ראשון ראשון בטל" (כפי שאומרים בדם קרבן שנפל לתוך מים), כי אין דיחוי אצל מצות.
* שמואל אמר שכל זמן שיש בדם (שהתערב במים) מראה אדמומית הרי הוא מכשיר את הזרעים לקבל טומאה, והגמרא מביאה 2 אפשרויות לפרש את דבריו.