חולין דף פח

דף פח עמוד א
* לדעת חכמים: חייב לכסות את כל הדם, לדעת רבי יהודה: אין חייב לכסות אלא רק מקצת דם הנפש, ולדעת רשב"ג: צריך לכסות את כל דם הנפש.
* המשנה והברייתא מבארים במה מכסין את הדם ובמה אין מכסים.

דף פח עמוד ב
* הברייתא לומדת מפסוקים שניתן לכסות את הדם בכל דבר שדומה לעפר בכך שהוא מגדל צמחים.
* כלל הצריך לפרט אין דנין אותו בכלל ופרט.
* לדעת רב נחמן בר רב חסדא: אין מכסים את הדם אלא בדבר שזורעים בו ומצמיח.
* לדעת בית שמאי: אין מכסים את הדם אלא בעפר.
* בשכר שאמר אברהם אבינו "ואנכי עפר ואפר" זכו בניו לשתי מצות: אפר פרה ועפר סוטה.