חולין דף פט

דף פט עמוד א
* בשכר שאמר אברהם אבינו "אם מחוט ועד שרוך נעל" - זכו בניו לשתי מצות, לחוט של תכלת ורצועה של תפילין.
* קשה גזל הנאכל, שאפילו צדיקים גמורים אינן יכולין להחזירו.
* כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה - עשה אזניך כאפרכסת.
* אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני.
* אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן.
* אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה.
* מה אומנותו של אדם בעולם הזה ישים עצמו כאלם.
* "מכסין בעפר עיר הנדחת" - הגמרא מביאה 2 אפשרויות לבאר במה מדובר ומה הטעם.

דף פט עמוד ב
* פרק שביעי, המתחיל בעמוד זה, עוסק בפרטי הדינים של איסור גיד הנשה.
* במשנה נאמר שגיד הנשה נוהג גם במוקדשין - והגמרא מבררת במה מדובר ומה כוונת המשנה.