חולין דף צ

דף צ עמוד א
* בקדשים שאינם נאכלים - לדעת רבי חייא בר יוסף: איסור גיד הנשה לא נוהג בהם, ולדעת רבי יוחנן: איסור גיד הנשה כן נוהג בהם. (רב פפא מבאר שאמוראים אלו לא נחלקו אלא עסקו בדינים שונים).
* לדעת רבי: מותר להעלות למזבח גיד הנשה בעודו מחובר לקרבן, ולדעת חכמים: אסור.

דף צ עמוד ב
* גיד הנשה של קרבן עולה - האמוראים נחלקו האם צריך לחולצו מן הירך ולהשליכו לתפוח או שאין בו איסור הקרבה.
* רבא מביא 2 מקרים בהם לדעתו נקטו חכמים לשון של גוזמא.
* לדעת רבי אמי: יש מקרים בהם דיברה תורה לשון הואי, דברו נביאים לשון הואי, ודברו חכמים לשון הואי.
* במשנה (בדף הקודם) נאמר שגיד הנשה נוהג בירך של ימין ובירך של שמאל, והגמרא מביאה שרבי יהודה חולק על כך וסובר שגיד הנשה אינו נוהג אלא באחת והדעת מכרעת את של ימין.