חולין דף צא

דף צא עמוד א
* למסקנת הגמרא: רבי יהודה סובר שמדין תורה גיד הנשה אינו נוהג אלא בירך ימין [והגמרא מביאה 4 דעות שונות המבארות מה המקור לדעתו].
* המהלך לימין רבו - הרי זה בור.
* "בהאבקו עמו" - לדעת ריב"ל: מלמד שהעלו אבק מרגלותם עד כסא הכבוד.
* למה נקרא שמו גיד הנשה? - שנשה ממקומו.
* "ויותר יעקב לבדו" - שנשתייר על פכין קטנים, מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם, וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל.
* "ויאבק איש עמו עד עלות השחר" - מכאן לת"ח שלא יצא יחידי בלילה.

דף צא עמוד ב
* הגמרא מביאה 4 מקורות נוספים לכך שת"ח לא יצא יחידי בלילה.
* בתחילה כתוב "ויקח מאבני המקום" ולבסוף כתוב "ויקח את האבן" - מלמד שנתקבצו כל אותן אבנים למקום אחד וכל אחת ואחת אומרת עלי יניח צדיק זה ראשו, וכולן נעשו אבן אחת.
* "הארץ אשר אתה שוכב עליה" וגו' - מלמד שקפלה הקב"ה לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו שתהא נוחה ליכבש לבניו.
* שלש כתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום, אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש ה' צבאות.