בכורות דף ב

דף ב עמוד א
* מסכת בכורות עוסקת בדינים הבאים: פטר חמור (פרק א), בכור בהמה טהורה (פרקים ב-ו), מומים הפוסלים בכהנים (פרק ז), בכור אדם (פרק ח), מעשר בהמה (פרק ט).
* המשנה מפרטת 5 אופנים בהם שותפות/בעלות מסוימת עם גוי פוטרת מבכורה, והגמרא מבארת מדוע המשנה היתה צריכה לפרט את כל האופנים הללו.
* המשנה חולקת על דעת רבי יהודה הסובר שהמשתתף עם הגוי בחמור פטור מן הבכורה.
* הגמרא מסתפקת האם לדעת רבי יהודה מותר למכור עובר של בהמה גסה לגוי, ומסקנת הגמרא (בעמוד ב) שאסור.

דף ב עמוד ב
*רבי יהודה מתיר למכור לגוי בהמה גסה שבורה (מפני שאינה יכולה להתרפאות ואין חשש שיעשה בה מלאכה בשבת).
* ישראל שמכר לגוי בהמה לעובריה - הגמרא מסתפקת האם קנסוהו לפדותה כדין מוכר בהמה גסה לגוי או לא.