בכורות דף יח

דף יח עמוד א
* למסקנת הגמרא: לדעת חכמים - אי אפשר לצמצם אפילו בידי אדם.
* רחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים - הגמרא מבארת שכוונת רבי עקיבא (שאמר במשנה "משמנין ביניהן") היא שהבעלים נוטלים את הזכר השמן והכהן נוטל את הזכר הכחוש.
* הגמרא מבארת את טעמיהם של רבי מאיר ורבי יוסי שנחלקו במשנה (במקרה של רחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים) אם חייב הזכר שדינו להישאר ביד הבעלים במתנות או לא.
* ספק בכור, שאין חליפיו ביד כהן (שלא נטל הכהן כלום תחתיו) - חייב הישראל במתנות, לדעת כולם.

דף יח עמוד ב
* ספק מעשר בהמה - פטור מן המתנות, לדעת כולם.
* רחל שלא ביכרה וילדה שני זכרים - רבי טרפון סבר בתחילה שהכהן בורר לו את היפה, ואח"כ חזר בו וסובר שיחלוקו.
* הגמרא מבארת שמחלוקת רבי טרפון ורבי עקיבא (אם יחלוקו או המוציא מחבירו עליו הראיה) היא במקרה שאותו ספק בכור עומד בחצר בעה"ב והרועה את בהמותיו של בעל הבית הוא כהן.
* המשנה מפרטת אופנים נוספים של ספק בכור, והגמרא מבארת את הצורך בכך.