בכורות דף נג

דף נג עמוד א
* פרק תשיעי, המתחיל בתחילת עמוד זה, עוסק בדיני מעשר בהמה.
* לדעת רבי עקיבא: לא מקריבים במקדש מעשר בהמה שהופרש בחו"ל.
* במשנה נאמר שמעשר בהמה נוהג בחו"ל - ובגמרא מבואר שניתן לומר שהמשנה היא כדעת רבי עקיבא, והכוונה היא שבחו"ל יש חיוב להפריש מעשר בהמה (אף שלא מקריבים אותו).
* הסיבה שאין מפרישים מעשר בהמה בזמן הזה הוא מחשש תקלה.

דף נג עמוד ב
* לא תיקנו שבעל הבהמה יטיל מום בכל הבהמות שבעדרו, כדי שלא תקדש אף אחת מהן לקרבן מעשר בהמה וכך לא יבוא לידי תקלה, כי מהרה יבנה בית המקדש ויהיה צורך בבהמות ללא מום להקרבה.
* המשנה שאמרה שאין חיוב הפרשת מעשר בהמה מבהמות של קדשים, עסקה בקדשים קלים וחידשה דין זה לדעת רבי יוסי הגלילי הסובר שקדשים קלים ממון בעלים הם.
* בברייתא ובגמרא מבואר המקור לכך שחדש וישן לא מתעשרים מזה על זה, והמקור לכך שכבשים ועיזים כן מתעשרים מזה על זה.