בכורות דף נד

דף נד עמוד א
* הגמרא (מסוף העמוד הקודם) מבררת את המקור לכך שאין תורמים מעשר דגן ממין על שאינו מינו.
* כל חיוב שתקנו חכמים, תקנוהו כעין החיוב בדאורייתא, ולכן גם בשני מינים שאינם דגן תירוש ויצהר אי אפשר לעשר מזה על זה.

דף נד עמוד ב
* הגמרא מביאה את המקור לכך שאי אפשר לעשר מעשר בהמה מבקר על צאן ומצאן על בקר, ואת המקור לכך שכבשים ועיזים מתעשרים מזה על זה.
* הגמרא מבררת מדוע לא לומדים מהפסוק "וכל חלב תירוש ודגן" שכל מיני דגן יתעשרו מזה על זה.
* מניין הבהמות שצריך שתהיינה לאדם בצדדים ובאמצע (במרחק 16 מיל) כדי שתצטרפנה יחד לחיוב מעשר בהמה - לדעת רב: חמש מכאן וחמש מכאן וחמש באמצע, לדעת שמואל: אפילו חמש מכאן וחמש מכאן ואחד באמצע.