בכורות דף נה

דף נה עמוד א
* הטעם שרבי מאיר סובר שהירדן מפסיק למעשר בהמה - לדעת רבי אמי: משום שאין יכולין לילך זו אצל זו, לדעת רבי יוחנן: כי הכתוב עשאו גבול בפני עצמו.
* אין ירדן (שאמר רבי מאיר בנוגע למעשר בהמה) אלא מבית ירחו ולמטה.
* לדעת רבי יוחנן: למה נקרא שמו "ירדן"? שיורד מדן.
* עיקרו של הירדן הוא ממערת פמייס.
* כבד שנימוח מטמא ברביעית.
* הנודר ממים הבאים מנהר פרת - אסור בכל מימות שבעולם.

דף נה עמוד ב
* לדעת רבי מאיר: השם של נהר פרת הוא "יובל", ולמה נקרא שמו "פרת"? שמימיו פרים ורבים.
* לדעת שמואל: הנהר מתברך ממקום נביעתו יותר ממה שהגשמים מוסיפים עליו.
* לדעת רב: כשיורד גשם בארץ ישראל, נהר פרת הוא העד הגדול על כך בבבל (כי נהר פרת יורד מארץ ישראל לבבל).