בכורות דף נו

דף נו עמוד א
* הגמרא מבררת את המקור לדין המשנה (שבסוף העמוד הקודם) שהקונה או מקבל במתנה בהמות פטור ממעשר בהמה.
* קנה עשרה עוברים של בהמות במעי אמם - כולם מתחייבים במעשר בהמה.
* בברייתא מבואר באיזה אופן בהמת אתנן זונה חייבת במעשר, והגמרא דנה בכך.

דף נו עמוד ב
* זונה נכרית - אתננה אסור בהקרבה, וכהן הבא עליה אינו לוקה משום "לא יחלל זרעו"; זונה ישראלית - אתננה מותר, וכהן הבא עליה לוקה משום "לא יחלל זרעו".
* בברייתא ובגמרא מבואר המקור לדין המשנה ששותפים פטורים ויורשים חייבים במעשר בהמה.
* יורשים שחלקו בבהמות שירשו מאביהם, אך לא חלקו בכספים שירשו מאביהם - פטורים מהוספת הקלבון למחצית השקל (למרות שחלקו בבהמה).
* אם חלקו את הירושה לפי מספר הגדיים והתיישים שהיו בה וחזרו והשתתפו - לדעת רב ענן: אין דינם כשותפים וחייבים במעשר בהמה, ולדעת רב נחמן: דינם כשותפים ופטורים ממעשר בהמה.