בכורות דף נז

דף נז עמוד א
* לדעת רבי יוחנן: האחים שחלקו את ירושת אביהם - הם נחשבים כלקוחות, ולכן הם מחזירים את הקרקעות זה לזה ביובל, ומחלקים שוב את הקרקעות ביניהם.
* הגמרא מביאה ברייתא ובה המקור לדין המשנה שכלאים וטרפה ויוצא דופן ומחוסר זמן והיתום פטורים ממעשר בהמה.
* הרובע והנרבע והמוקצה והנעבד והאתנן והמחיר וטומטום ואנדרוגינוס - כולם נכנסים לדיר להתעשר, ורבי שמעון חולק לגבי טומטום ואנדרוגינוס.

דף נז עמוד ב
* הגמרא מביאה כמה עדויות (על תופעות מוזרות) שהעיד רבי ישמעאל בן סתריאל, ומהעדות הראשונה מתברר טעמו של רבי יהושע שאמר במשנה שכל עוד עור הבהמה קיים אין הולד שלה נחשב יתום.
* במשנה מובאות דעות שונות מה הם הזמנים שתיקנו חכמים להפריש בהם מעשר בהמה.
* התנאים נחלקו מתי הוא ראש השנה למעשר בהמה (אחד בתשרי או אחד באלול או ספק מה מביניהם).