בכורות דף נח

דף נח עמוד א
* הגמרא מבארת את הטעמים לדעות התנאים שבמשנה (בעמוד הקודם) בנוגע לזמני הגורן.
* אי אפשר לעשר בהמה ביום טוב כי אסור לצבוע ביום טוב, ואת הבהמה העשירית צובעים בצבע אדום כדי לסמן שחלה עליו קדושת מעשר.
* בן עזאי אומר: כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה (=רבי עקיבא, רש"י).
* לדעת בן עזאי: נולדו לו ה' באב וה' באלול - אין מצטרפין, ה' באלול וה' בתשרי - אין מצטרפין, ה' בתשרי וה' באב - מצטרפין.

דף נח עמוד ב
* רבא מבאר שלדעת בן עזאי אם נולדו לו חמשה באב וחמשה באלול וחמשה בתשרי כונסן לדיר להתעשר ונוטל אחד מן האלולין והשאר פטורין, ולא חוששים שמא יטול מאלו שנולדו באב או בתשרי.
* "כל אשר יעבור תחת השבט" - צריך שהבהמה תעבור בעצמה ולא שיעבירוה אחרים.
* מצוה למנות את כל הבהמות בשבט, אך אם לא מנאם בשבט או שמנאם רבוצים או עומדים - מועיל המנין וחל המעשר.
* אף אם לא קרא את שמו של העשירי "עשירי" - חלה עליו קדושת מעשר.
* הגמרא מבארת את טעמו של רבי יוסי ברבי יהודה הסובר שאף בנוטל בהמות ללא מנין ומפריש מהם למעשר חלה קדושת מעשר על הבהמה שהפריש.