כריתות דף ו

דף ו עמוד א
* לעולם יהא רגיל אדם לאכול בראש השנה קרא ורוביא כרתי סילקא ותמרי.
* רב משרשיא אמר לבניו שכשהם יושבים לפני רבם שיסתכלו בפיו, בגלל שנאמר: "והיו עיניך רואות את מוריך".
* המפטם את הקטרת כדי ללמד בה או למוסרה לציבור - פטור, כדי להריח בה - חייב, והמריח בה - פטור אלא שמעל.
* הגמרא מביאה את הברייתא המבארת את אופן הכנת הקטורת ("פיטום הקטרת הצרי והציפורן והחלבנה...").
* כל מעשיה של הקטורת לא יהיו אלא בקודש.
* הגמרא מביאה ברייתא המבארת את משקל הקטורת שהיו מכינים בכל שנה.

דף ו עמוד ב
* את הקטורת של הכהן הגדול ביום הכיפורים היו שוחקין "יפה יפה כדי שתהא דקה מן הדקה".
* כשם שהדיבור רע ליין, כן הדיבור יפה לבשמים (ולכן כשהוא שוחק אומר: "היטב הדק הדק היטב").
* אחד עשר סממנין נאמרו לו למשה בסיני שצריכים להינתן בקטורת. (והגמרא מבארת את החישוב).
* כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני קטרת.
* הסך בשמן המשחה לבהמה וכלים לעובדי כוכבים ולמתים - פטור.