כריתות דף כו

דף כו עמוד א
* אין יום הכיפורים מכפר על איסור לאו שחייב עליו מלקות, אם התרו בו שהוא חייב מלקות.
* הגמרא מקשה כמה קושיות (מדיני יולדת, מצורע, נזיר, סוטה, עגלה ערופה) על דברי רבי אלעזר שאמר (בסוף העמוד הקודם) שכל חטא שאין מכיר בו אלא ה' יום הכיפורים מכפר, ומתרצת.
* הגמרא מבארת את המקור לכך שאם לא נודע לו שחטא עד אחר יום הכיפורים שחייב להביא חטאת (ולא נתכפר על כך ביום הכיפורים).

דף כו עמוד ב
* הגמרא מבארת את המקור לכך שאם נודע לו שחטא אחר שהביא אשם תלוי שחייב להביא חטאת.
* האשה שהביאה חטאת העוף בספק ולאחר שנמלקה נודע לה שלא ילדה ולא היתה צריכה להביא חטאת - חכמים גזרו שהעוף יהיה אסור בהנאה ויקבר.
* האשה שהביאה חטאת העוף בספק ולאחר שנמלקה נודע לה שילדה - לדעת רב: מזה דמה ומוצה דמה וכפרה ומותרת חטאת זו באכילה, לדעת רבי יוחנן: אסורה באכילה.
* הגמרא מבארת שביאור המילה "למעילתו" האמורה ברישא של המשנה הוא לתשלום על מה שמעל, וביאור המילה "למעילתו" האמורה בסיפא של המשנה הוא לאיל האשם שהוא חייב על מעילתו.