מעילה דף טז

דף טז עמוד א
* צירוף נבילות זו עם זו - לדעת רב, ולדעת רב אסי באפשרות השניה: מצטרפות רק לענין טומאה, לדעת לוי: מצטרפות גם לענין אכילה, לדעת רב אסי באפשרות הראשונה: גם לענין טומאה לא מצטרפות.
* הגמרא מקשה ודנה בדעת רב אסי (שבאפשרות הראשונה).

דף טז עמוד ב
* לדעת רב: שרץ חי - לוקה עליו אם אכל שיעור כזית ממנו, שרץ מת - לוקה עליו אם אכל שיעור כעדשה ממנו.
* בעקבות בירור דעת רבי יוחנן, מסיקה הגמרא ששיעור אכילה של "שמונה שרצים האמורים בתורה" מתים הוא זה שבכעדשה, אך שיעור אכילה של שאר שרצים מתים הוא בכזית.