עירובין דף ע

דף ע עמוד א
* שנים מבני החצר שלא עירבו, אוסרים זה על זה, ולא יועיל ששאר בני החצר שעירבו יבטלו להם את רשותם, גם אם יאמרו לאחד משניהם שיקנה את רשותם על מנת שיחזור ויקנה לשני ויבטל לו את רשותו.
* כשאחד מבני החצר שכח ולא עירב עירובי חצרות, ומעוניין לבטל את רשותו לבני החצר - לדעת רבה: צריך לבטל את רשותו לכל אחד ואחד, ואביי חולק.

דף ע עמוד ב
* אם לא עירב לפני שבת ולא ביטל את רשותו בשבת ומת בשבת - נחלקו האמוראים אם היורש שלו יכול לבטל לשאר בני החצר את רשותו שזכה בה באותה שבת, ובכך להתיר להם להוציא מבתיהם לחצר ולהכניס ממנה לבתיהם.
* כל שהותר למקצת שבת - מותר לכל השבת (כגון עירב דרך הפתח ונסתם הפתח, עירב דרך חלון ונסתם החלון), כל שנאסר למקצת שבת - נאסר לכל השבת כולה (כגון שני בתים בשני צידי רשות הרבים והקיפום נכרים מחיצה בשבת).