עירובין דף עז

דף עז עמוד א
* כותל שבין שתי חצרות, גבוה עשרה טפחים ואינו רחב ארבעה טפחים - לדעת רב: לא יטלטל בראש הכותל כלל, לדעת רבי יוחנן: נחשב למקום פטור, ולכן יכולים בעלי החצרות להעלות מחצירן לראשו ולהוריד משם לחצירן.
* כותל/חריץ שבין שתי חצרות, צדו אחד גבוה/עמוק עשרה טפחים, וצדו השני גבוה/עמוק פחות מעשרה טפחים - נותנים את זכות השימוש בו לצד שגבוה/עמוק פחות מעשרה טפחים. (=כל שתשמישו לזה בנחת ולזה בקשה - נותנים אותו לזה שתשמישו בנחת).
* כותל שבין שתי חצרות, הגבוה עשרה טפחים, ועקר חוליה מראשו של הכותל - אם אורכה ארבעה טפחים, הרי היא משמשת פתח לכל הכותל ומותר לטלטל בכל הכותל, ואם אורכה פחות מארבעה טפחים, מותר להשתמש רק במקום עקירת החוליה.
* כפה ספל על פיו, ויש בו אורך ארבעה טפחים, והניחו סמוך לכותל הגבוה עשרה טפחים - הרי הוא ממעט בכך את גובה הכותל ומותר להשתמש בראשו.

דף עז עמוד ב
* סולם שיש בו ארבעה שליבות (או יותר) והניחו צמוד לכותל - הרי הוא ממעט בגובה הכותל.
* כותל שבין שתי חצרות, גבוה עשרה טפחים, והניח סולם רחב ארבעה טפחים משני צדדי הכותל ואין בין סולם לסולם שלושה טפחים או שרוחב הכותל ארבעה טפחים - ממעט את גובה הכותל, ונחשב כפתח בין שתי החצרות ואם רצו מערבים יחד.
* הגמרא מבארת באיזה אופן איצטבא על גבי איצטבא וכן סולם ששליבותיו פורחות ממעטים גובה כותל הגבוה מעשרה טפחים.