עירובין דף עח

דף עח עמוד א
* הגמרא מביאה שתי הלכות שאמר רב נחמן בשם רבה בר אבוה בענין מיעוט בכותל על ידי זיזים היוצאים ממנו.
* עמוד ברשות הרבים גבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה טפחים, ונעץ בו יתד שעוביו כל שהוא - בטל ממנו שם רשות היחיד (ונחלקו האמוראים אם דין זה הוא רק אם היתד גבוה שלושה טפחים), ורב אשי חולק.
* נחלקו האמוראים בענין סולם העשוי לצורך מיעוט כותל של עשרה טפחים - לדעת שמואל: צריך סולם שאורכו ארבעה עשר טפחים, לדעת רב יוסף: שלושה עשר ומשהו, לדעת אביי: אחד עשר ומשהו, לדעת רב הונא בריה דרב יהושע: שבעה טפחים ומשהו.

דף עח עמוד ב
* סולם הממעט את הכותל צריך להיות ארבעה טפחים, והגמרא מסתפקת בדין זה בכמה אופנים שונים.
* עשה סולם מאילן או מאשירה העומדים סמוכים לכותל שישמשו סולם לעלות בהם על הכותל - נחלקו הדעות אם נחשבים כפתח בין החצירות שיוכלו לערב ביניהם.
* תבן שבין שתי חצרות - נחשב למחיצה אם גבוה עשרה טפחים, אך חריץ שבין שתי חצרות עמוק עשרה ורחב ארבעה - נחשב כסתימה רק אם ביטלו שם.