פסחים דף נד

דף נד עמוד א
* לדעת רבי יוחנן מברכים על האש במוצאי יום כיפור, והגמרא מבארת שזה דוקא על אש ששבתה ממלאכת עבירה ביום כיפור ודלקה ביום כיפור בהיתר.
* ת"ק בברייתא מפרט עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ותנאים נוספים מוסיפים עוד דברים.
* שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם: תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח.
* מפני מה לא נאמר "כי טוב" בשני בשבת? - מפני שנברא בו אור של גיהנם, ואע"פ שלא נאמר בו "כי טוב" חזר וכללו בששי, שנאמר: "וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאד".
* חלל הגהנום נברא קודם שנברא העולם, והאש של הגהנום נבראה בשני בשבת, והאש שלנו עלה במחשבה ליבראות בערב שבת ולא נבראה עד מוצאי שבת.

דף נד עמוד ב
* שבעה דברים מכוסים מבני אדם: יום המיתה ויום הנחמה ועומק הדין ואין אדם יודע מה בלבו של חבירו ואין אדם יודע במה משתכר ומלכות בית דוד מתי תחזור ומלכות חייבת מתי תכלה.
* ג' דברים עלו במחשבה ליבראות, ואם לא עלו דין הוא שיעלו: על המת שיסריח ועל המת שישתכח מן הלב ועל התבואה שתרקב ויש אומרים על המטבע שיצא.
* לדעת שמואל: אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב בלבד.
* בין השמשות של תשעה באב - לדעת שמואל: מותר באכילה ובמלאכה, לדעת רבא ורבי יוחנן: אסור.
* הגמרא מעלה כמה אפשרויות לבאר את דבריו של רבי יוחנן שאמר שתשעה באב אינו כתענית ציבור.
* ולואי שיתפלל אדם והולך כל היום כולו.