פסחים דף נו

דף נו עמוד א
* במשנה (המתחילה בסוף העמוד הקודם) נאמר: "ששה דברים עשו אנשי יריחו על שלשה מיחו בידם ועל שלשה לא מיחו בידם", והמשנה מפרטת דברים אלו.
* בברייתא נאמר: "ששה דברים עשה חזקיה המלך על שלשה הודו לו ועל שלשה לא הודו", והברייתא מפרטת דברים אלו (במשניות שלפנינו קטע זה הובא במשנה עצמה).
* בגמרא מבואר מדוע אנחנו מוסיפים לאחר "שמע" ולפני "ואהבת" את המילים: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", ומדוע אנחנו אומרים זאת בלחש.
* בברייתא מובאת ומפורטת דעת רבי מאיר הסובר ש"ששה דברים עשו אנשי יריחו שלשה ברצון חכמים ושלשה שלא ברצון חכמים", וזאת בנוסף לדעת רבי יהודה הזהה למשנה.

דף נו עמוד ב
* ומתירין גמזיות של הקדש וכו' - אנשי יריחו סברו ש"אין מעילה בגידולין", ואילו חכמים סברו שאמנם אין מעילה אך יש איסור מדרבנן.
* ופורצין פרצות וכו' - לדעת עולא בשם רבי שמעון בן לקיש: מחלוקת חכמים ואנשי יריחו היא "בשל מכבדות", אבל "בשל בין הכיפין" לדעת כולם מותר, ולדעת רבין בשם רבי שמעון בן לקיש: המחלוקת היא "בשל בין הכיפין", אבל "בשל מכבדות" לדעת כולם אסור.
* ונותנין פיאה לירק - אנשי יריחו וחכמים חלקו אם "מכניסו לקיום על ידי דבר אחר" נחשב קיום (וחייבים בפאה) או לא.