פסחים דף נז

דף נז עמוד א
* הברייתא מספרת את הרקע שגרם לכך שהחליטו הכהנים להקדיש עורות הקדשים לשמים.
* הברייתא מפרטת ארבע צווחות שצווחה עזרה (שתים מהן לגנאי ושתים מהן לשבח).
* המלך והמלכה (מבית חשמונאי) התלבטו מה טוב יותר למאכל, בשר גדי או בשר כבש.

דף נז עמוד ב
* יששכר איש כפר ברקאי טעה וטען שבשר כבש עדיף מבשר גדי.
* מהמשנה בכריתות ומפרשת ויקרא מוכח שכבשים ועיזים שווים.