פסחים דף נח

דף נח עמוד א
* החל מפרק חמישי, המתחיל בעמוד זה, ועד סוף פרק תשיעי, עוסקת המסכת בענייני קרבן פסח.
* הגמרא מבררת את הטעם לכך שזמן שחיטת קרבן תמיד של בין הערבים הוא בשעה שמונה ומחצה.
* בברייתא נאמר: "כסידורו בחול כך סידורו בשבת דברי ר' ישמעאל, רבי עקיבא אומר: כסידורו בערב פסח", ואביי ורבא ורבה בר עולא נחלקו כיצד לבאר את הברייתא.

דף נח עמוד ב
* הגמרא מקשה מברייתא על רבא, שפירש בדעת רבי ישמעאל שזמן שחיטת התמיד בערב פסח החל בשבת הוא בשמונה ומחצה, ומתרצת.
* הגמרא מקשה מברייתא על אביי, שפירש בדעת רבי ישמעאל שזמן שחיטת התמיד בערב פסח החל בשבת הוא בשבע ומחצה ולדעת רבי עקיבא בשש ומחצה, ומתרצת.
* הגמרא מביאה את המקור לכך שלא יהא דבר נקטר על גבי המערכה קודם לתמיד של שחר, ואת המקור לכך שלא יהא דבר קרב על המערכה אחר תמיד של בין הערבים.