פסחים דף נט

דף נט עמוד א
* הברייתא הראשונה (שבסוף העמוד הקודם) סוברת ש: תמיד קודם לפסח, פסח קודם לקטרת, קטרת קודמת לנרות. (והגמרא מבררת את הטעם לסדר זה).
* הברייתא השניה סוברת ש: תמיד קודם לקטרת, קטרת קודמת לנרות, ונרות קודמות לפסח. (והגמרא מבררת את הטעם לסדר זה).
* אין לך דבר שקודם לתמיד של שחר אלא קטרת בלבד.
* לדעת ת"ק: מחוסר כיפורים בערב פסח (ולדעת רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקא: אף מחוסר כפורים בשאר ימות השנה) יכול להקריב את קרבנו לאחר תמיד של בין הערביים.
* הקרבת החטאות קודמות להקרבת העולות הבאות עמהן.

דף נט עמוד ב
* כהנים זריזים הם.
* כל זמן שלא הוקטרו האימורים - אין הכהנים יכולים לאכול את בשר החטאת.
* כל עוד לא אכלו הכהנים את בשר הקרבן - לא נשלמה כפרת הבעלים.
* לאחר תמיד של בין הערביים אסור להקטיר כלום, אך אם נותרו אימורים מקרבנות שנשחטו ונזרק דמם קודם תמיד של בין הערביים מותר להקטירם אף לאחר הקטרת אברי תמיד של בין הערביים.
* ארבעה עשר שחל להיות בשבת - מותר להקטיר את אימורי הפסח בליל יום טוב.