פסחים דף ס

דף ס עמוד א
* במשנה (בעמוד הקודם) נאמר שאם חשב שמקריב לשם פסח ואח"כ חשב שמקריב לשם קרבן אחר הקרבן פסול - ורב פפא מסתפק האם כוונת המשנה שחשב כך בעבודה אחת (ודין זה הוא כרבי יוסי), או שחשב כך בשתי עבודות (ודין זה הוא אף כרבי מאיר).
* הגמרא מביאה ארבעה נסיונות לענות על ספקו של רב פפא שהמשנה היא כדעת רבי יוסי, והגמרא דוחה נסיונות הוכחות אלו.

דף ס עמוד ב
* פסח ששחטו בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמו - רב דימי ורבי ירמיה נחלקו מה הדין, ורבא מכריעה להלכה שכשר.
* פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים - הגמרא מסתפקת מה דינו.