פסחים דף סא

דף סא עמוד א
* לדעת רבא: פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים - פסול.
* לדעת רב פנחס בריה דרב אמי: יש שינוי בעלים לאחר מיתה. (= אם מת הבעלים קודם ההקרבה והביא בנו את קרבנו תחתיו ונשחט הקרבן שלא לשם בעליו - נפסל הקרבן).
* הגמרא מביאה את המקור לכך שפסח שנשחט שלא למנויו פסול, ואת המקור לכך שפסח שנשחט שלא לאוכליו פסול.

דף סא עמוד ב
* שחט את קרבן הפסח לשם מולין המנויים עליו, אך חשב בשחיטה על מנת שיתכפרו בו ערלים (המנויים או לא מנויים עליו) בזריקה - לדעת רב חסדא: פסול, לדעת רבה: כשר.
* רבה מביא ראיה לשיטתו מברייתא, ורב חסדא דוחה ראיה זו.