יומא דף כא

דף כא עמוד א
* בשעה שישראל עולין לרגל - עומדין צפופין ומשתחוים רווחים, וזה אחד מעשרה נסים שנעשו במקדש.
* הגמרא מפרטת ודנה מה היו העשרה נסים שנעשו במקדש.
* מעולם ולא אמר אדם לחברו צר לי המקום שאלין בירושלים.
* נס גדול היה נעשה בלחם הפנים שהיה חם בשעת סלוקו מן השולחן כבשעת סדורו עליו שבוע קודם לכן.
* דבר זה מסורת בידינו מאבותינו: מקום ארון אינו מן המדה.

דף כא עמוד ב
* כל כלי העשוי לנחת אינו מקבל טומאה וחוצץ בפני טומאה.
* מגביהין את השולחן לעולי רגלים ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום שסילוקו כסדורו.
* בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע בו כל מיני מגדים של זהב והיו מוציאין פירותיהן בזמנן וכשהרוח מנשבת בהן נושרין.
* חמשה דברים נאמרו באש של מערכה: רבוצה כארי (במקדש ראשון), ברה כחמה, יש בה ממש, אוכלת לחין כיבשין, אינה מעלה עשן.
* חמשה דברים שהיו במקדש ראשון לא היו במקדש שני: ארון וכפורת וכרובים, אש, שכינה, רוח הקודש, אורים ותומים.
* בברייתא ובגמרא מפורטים ששה סוגים של אש.
* במוצאי יום טוב האחרון של חג הכל צופין לעשן המערכה לראות לאיזה כיוון הוא נוטה, כי דבר זה מסמן איזה רוח תשלוט במשך כל השנה וממילא את מצב הפירות בשנה זו.