יומא דף כה

דף כה עמוד א
* בגד הכהונה הראשון שהכהן לובש זה המכנסיים.
* רב ששת מביא הוכחה לשיטתו (הבגדים שלובשים הכהנים בזמן שמתאספים לפייס הם בגדי קודש), והגמרא דוחה את ההוכחה.
* כהן שעשתה לו אמו כתונת - עובד בה עבודת יחיד.
* אביי מוכיח מברייתא שלשכת הגזית חציה בקדש וחציה בחול ושני פתחים היו לה אחד פתוח בקדש ואחד פתוח בחול.
* אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד.

דף כה עמוד ב
* למסקנת הגמרא: עשו פייס אחד על עבודה אחת מקרבן התמיד (על השחיטה) ושנים עשר הכהנים העומדים לימין הזוכה זכו בשאר עבודות התמיד (ולא פייסו על כל עבודה בנפרד).
* למסקנת הגמרא: מי שזורק את הדם על המזבח (ולא השוחט) הוא זה שמקבל את הדם לאחר שחיטת הקרבן.
* נחלקו התנאים כיצד סדר הולכת והקרבת האברים - ת"ק בברייתא: דרך הלוכו, רבי יוסי: דרך הפשטו, רבי עקיבא: דרך ניתוחו, רבי יוסי הגלילי: דרך עילויו (אחר שומן בשר האברים), ת"ק במשנה: אחר גודל בשר האברים. (ולדעת כולם: הראש והפדר ורגל ימין קרבים ראשונים).